Adatkezelési nyilatkozat

I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

A Darshan Jógastúdió (a továbbiakban: Jógastúdió) által működtetett www.jogadarshan.hu honlap, a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján az adatkezelés szabályairól az alábbiak szerint tájékoztatjuk a honlapon regisztráló és azt használó személyeket (a továbbiakban: Felhasználó)

Az adatkezelő elnevezése:
Darshan Jógastúdió – Bartsch Gabriella E. V.
Székhelye: Bartsch Gabriella 1223 Bp. Szent Mihály utca 8/2.
Nyilvántartási száma: NAIH-96974/2016
Nyilvántartó hatósága: Fővárosi Törvényszék
Adószáma: 65065127-1-41
Az adatkezelő elérhetőségei:
Levélcím: 1223. Bp. Szent Mihály utca 8/2.
Telefonszám: +36 20 421 8464
E-mail cím: info@jogadarshan.hu

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a Felhasználó önkéntes adatközlésén és a Felhasználó előzetes hozzájárulásán alapul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A Felhasználó előzetes hozzájárulását a Jógastúdió honlapján való regisztrációja során, a regisztrációs felületen a vonatkozó nyilatkozat bejelölésével adja meg, amely alapján jelen adatkezelési tájékoztató megismerését követően jelen dokumentum részét képező adatkezelési nyilatkozatot teszi meg. A Jógastúdió a személyes adatokat az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően, arányosan, tisztességesen és törvényesen kezeli a vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági iránymutatások szerint.

Az adatkezelés célja
A regisztráció során megadott adatok kezelésének célja a Felhasználóval történő kapcsolattartás. A személyes adatok kezelése csak a Jógastúdió működéséhez szükséges mértékben történik. A Jógastúdió a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címen keresheti meg a Felhasználót többek között hírlevéllel, esetleges ajándéksorsolási értesítővel, egyéb információval. A Jógastúdió a fentiekben megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, harmadik fél részére nem adja át.

Kezelt adatok köre
A Jógastúdió honlapján való regisztráció során a Felhasználó az alábbi személyes adatait adja meg: Név; Felhasználónév; Születési dátum; E-mail cím; Telefonszám; Számlázási cím.
Facebook fiókkal való belépés esetén a Jógastúdió a Facebooktól a Felhasználó Facebookban regisztrált nevét is kezeli.

A Felhasználó adataihoz hozzáférő személyek
A Jógastúdió a Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért minden általában elvárhatót megtesz, különös tekintettel:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezéseire.

A Jógastúdió a megadott személyes adatokhoz a Jógastúdió által feljogosított rendszergazdák, illetve a Jógastúdió munkatársai a Jógastúdió működéséhez szükséges mértékben, feladatkörükből eredő tevékenységük körében férhetnek hozzá.
Adattovábbításra és egyedi jellegű, nem statisztikai célú adatfeldolgozásra nem kerül sor.
Az előbbiek szerinti adatfeldolgozást az adatkezelő végzi.  A Jógastúdió nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, vagy bűncselekmény esetén

Az adatkezelés időtartama
A Felhasználó adatait a Jógastúdió fennállása alatt kezeli. A Felhasználó kérése esetén a regisztráció megszüntetésre kerül. A Jógastúdió a személyes adatot törli, ha a Felhasználó azt kéri; egyébként, ha az Infotv. előírja.

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
A Jógastúdió a Felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, helyesbíti, törlési igény bejelentését követően törli. A Felhasználó megkeresései esetén a Jógastúdió az Infotv. 14-18. § szerint jár el.
Adatkezelést érintő jogsértés esetén a Felhasználó az illetékes törvényszékhez, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu http://naih.hu
Jelen tájékoztatás szerinti adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-96974/2016


II. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A Felhasználó kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vette és önkéntes hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok fentiek szerinti teljes körű kezeléséhez. Felhasználó kijelenti, hogy cselekvőképes, vagy az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat megtételében nem korlátozottan cselekvőképes személy. A fenti körülmények hiányában érvényes regisztrációhoz az alábbiak szükségesek:

Cselekvőképtelen Felhasználó esetén a fenti hozzájáruló nyilatkozatot a Felhasználó helyett törvényes képviselője teszi meg. Korlátozottan cselekvőképes Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatához a Felhasználó törvényes képviselőjének előzetes hozzájárulása szükséges. Vitás esetben az előbbi körülmények teljesülését a Felhasználó köteles bizonyítani. Amennyiben az előbbi körülmények a Felhasználó vonatkozásában a nem teljesülnek, a Jógastúdió honlapján történő regisztráció nem érvényes.

Budapest, 2017. Augusztus 18.
Darshan Jógastúdió

Share This